30. ຂຽດຂາຄຳ_ທັມມະວົງສາ/ແມ່ຂອງສະອຶ້ນ


29. ສະບາຍເດີ້/ແມ່ຂອງຂ້ອຍ


28. ສະເພົາທອງ_ອ້ວນພົງຈະເລີນ/ນ້ຳຖ້ວມພາກໃຕ້


27. ລູກຊາຍເມືອງຄຳ/ແມ່ຂອງ_ແມ່ທີ່ຖືກລືມ


26. ສາຍເຊລຳເພົາ/ແມ່ຂອງເຂີນຂາດນ້ຳ...


25. ດມສ/ເຫລືອແຕ່ຊາກຄວາມຫລັງ


24. ສາຍເຊລຳເພົາ/ນ້ຳຂອງບົກເພາະຄົນທຳ


23. ຄຳພອນ_ສຸຂະວົງສ໌/ແມ່ຂອງ_ທຸກຄົນ


22. ສາຍຝົນ/ສາຍນ້ຳບໍລິສຸດ


21. ສາຍນ້ຳເຫືອງ/ຕົກຢູ່ໃນສະພາບດຽວກັນ


20. ແຫລມ/ຮອຍຮັກຝັ່ງແຄມຂອງ


19. ສາຍຝົນ/ສາຍນະທີແຫ່ງໃຈ


18. ມະນີຣັຕນ໌/ໄຟ...ໃຕ້ຟອນ


17. ແສງພູໄຊ_ອິນທະວີຄຳ/ລູກຫລາຍຄົນແຕ່...


16. ສາຍເຊລຳເພົາ/ນ້ຳຂອງເຂີນເພາະໂລກຮ້ອນ


15. ສັດຕຣີລາວ1/ປາຂາດວັງ


14. ມະນີຣັຕນ໌/ສາຍນ້ຳບໍ່ຫວນກັບ


13. ສາຍຝົນ/ຍັກໃຫຍ່


12. ແພອິໂປ້/ຊ່ວງເຮືອກາງຫາດ


11. ສົມເພັດ_ສີແສງຣັຕນ໌/ບໍ່ໄດ້ສົມນ້ຳໜ້າ


10. ສາຍເຊລຳເພົາ/ນາຄາຄວນ


9. ສາຍພູຫລວງ/ນ້ຳຕາແມ່ຂອງ


8. ມະນີຣັຕນ໌/ນ້ຳຂອງ


7. ສາຍຝົນ/ທັມມະຊາດທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ


6. ສາຍເຊລຳເພົາ/ແມ່ນ້ຳຂອງຢ່າເຂີນຂາດ


5. ຈຳປາແດງ/ນ້ຳຂອງລົດປະລິມານ


4. ບຸນມີ_ກັນຍາ/ວອນຟ້າ_ວອນຝົນ


3. ສາຍຝົນ/ແມ່ຂອງຮ້ອງໄຫ້


2. ມະນີຣັຕນ໌/ມັງກອນ_ນອນເຈັບ


1. ບົວວັນ_ສີດາວົງ/ສຽງສະອຶ້ນຂອງແມ່